18 ივლისი, 2023

მომსახურების სააგენტოს მომსახურების სტანდარტი დისტანციური არხებისთვის

ფაილის ჩამოტვირთვა  

29 დეკემბერი, 2006

საქართველოს შსს სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 აპრილი, 2022

„A1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართ ვის უფლების მინიჭების დროებითი წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 აპრილი, 1995

საქართველოს კანონი საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

24 დეკემბერი, 2013

საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

24 დეკემბერი, 2013

საგზაო ნიშნები I ნაწილი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

24 დეკემბერი, 2013

საგზაო ნიშნები II ნაწილი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 იანვარი, 2014

სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

31 იანვარი, 2007

სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციისა და რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივნისი, 2007

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გირავნობის რეგისტრაციის, ნასამართლობის შესახებ ცნობისა და მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება 892)

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 თებერვალი, 2014

სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 სექტემბერი, 2015

სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 თებერვალი, 2020

იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა