15 აპრილი, 2022

„A1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართ ვის უფლების მინიჭების დროებითი წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2013

საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

31 დეკემბერი, 2013

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახურის გავლის წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 თებერვალი, 2018

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

დანართი №1

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 ივლისი, 2022

დანართი №2

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

დანართი №3

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

დანართი №4

ფაილის ჩამოტვირთვა  

29 დეკემბერი, 2006

საქართველოს შსს სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 თებერვალი, 2012

მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვისათვის საჭირო ჯანმრთელობის მდგომარეობისადმი მოთხოვნებისა და მისი შემოწმების წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 აპრილი, 1995

საქართველოს კანონი საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

24 დეკემბერი, 2013

საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

24 დეკემბერი, 2013

საგზაო ნიშნები I ნაწილი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

24 დეკემბერი, 2013

საგზაო ნიშნები II ნაწილი

ფაილის ჩამოტვირთვა