23 აგვისტო, 2023

C/D კატეგორიების და C1/D1 ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპისთვის განკუთვნილი საგამოცდო მარშრუტები

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 აგვისტო, 2023

სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკურ გამართულობასთან დაკავშირებული კითხვები

ფაილის ჩამოტვირთვა  

18 მარტი, 2014

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩატარების, მართვის უფლების მინიჭების, გაუქმების, შეჩერებული, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) მართვის უფლების აღდგენის, მართვის მოწმობის, ტრამვაის მართვის მოწმობისა და საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემის (მათ შორის, შეცვლისა და აღდგენის) და გაუქმების, მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრის წარმოების, აგრეთვე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შეცვლისა და აღიარების წესი და პირობები (ბრძანება N598)

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 აგვისტო, 2023

საქართველოს კანონი იარაღის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 აგვისტო, 2023

იარაღის ბალისტიკური შემოწმებისა და ექსპერიმენტული გასროლის წესის დამტკიცების შესახებ (ბრძანებაN54)

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2013

საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

31 დეკემბერი, 2013

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახურის გავლის წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 თებერვალი, 2018

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

დანართი №1

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 ივლისი, 2022

დანართი №2

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

დანართი №3

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

დანართი №4

ფაილის ჩამოტვირთვა  

18 ივლისი, 2023

მომსახურების სააგენტოს მომსახურების სტანდარტი დისტანციური არხებისთვის

ფაილის ჩამოტვირთვა