ცნობაში ასახულია საქართველოს შსს-ს საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტში რეგისტრირებული/აღრიცხული მონაცემების საფუძველზე მონაცემთა სუბიექტის უგზო-უკვლოდ დაკარგვის გამო ძებნის გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია.

ცნობის მისაღებად მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:
5 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემის საფასური: 20 ლარი;

3 სამუშაო დღეში: 35 ლარი;

1 სამუშაო დღეში: 45 ლარი.


* პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგვის გამო ძებნის გამოცხადების შესახებ ცნობის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია და ვადაშია მისი დამზადებიდან 30 კალენდარული დღე.


ცნობის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია სააგენტოს ნებისმიერ ფილიალში.