წარმოსადგენი დოკუმენტები:

  

იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის შემდეგ გაიცემა იარაღის რეგისტრაციის ახალი მოწმობა, ხოლო იარაღის რეგისტრაციის ძველი მოწმობა ითვლება ძალადაკარგულად და უნდა ჩაბარდეს სააგენტოს. ნებართვა გაიცემა რამდენიმე წუთში.