მოპედის და მსუბუქი კვადროციკლის პირველადი რეგისტრაციისათვის მესაკუთრის მიერ სარეგისტრაციო სამსახურში წარდგენილ უნდა იქნას:

- საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირის შემთხვევაში – რეგისტრაციის განხორციელებაზე წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და წარმოდგენილი პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

- დათვალიერების აქტი;

- ტრანსპორტზე საკუთრების წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

- დაინტერესებული პირის წერილობითი განცხადება ტრანსპორტის საკუთრების უფლებით პირველადი რეგისტრაციის თაობაზე;

- კანონით განსაზღვრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.


* 2022 წლის 28 მარტამდე, თუ დაინტერესებულმა პირმა ვერ წარადგინა საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, სააგენტო უფლებამოსილია სარეგისტრაციო მიზნებისათვის ტრანსპორტზე პირის საკუთრების უფლების არსებობა დადასტურებულად მიიჩნიოს, თუ დაინტერესებული პირი წერილობითი ფორმით აცხადებს, რომ იგი არის წარმოდგენილი სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე. 
28 მარტიდან პირველადი რეგისტრაცია განხორციელდება მხოლოდ საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში. 


* 2022 წლის 26 თებერვლამდე მოპედის, მსუბუქი კვადროციკლის და მსუბუქი მოტოციკლის პირველადი რეგისტრაციისას შეღავათიანი საფასური მოქმედებს სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემა - 25 ლარი, ხოლო სახელმწიფო ნომრის გაცემა - 15 ლარი. აღნიშნული პერიოდის შემდეგ იმოქმედებს სტანდარტული ფასი - სანომრე ნიშნები 25 ლარი, სარეგისტრაციო მოწმობა 35 ლარი.