15 აპრილი, 2022

„A1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართ ვის უფლების მინიჭების დროებითი წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2013

საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

31 დეკემბერი, 2013

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახურის გავლის წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 თებერვალი, 2018

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შინაგანაწესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

დანართი №1

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 ივლისი, 2022

დანართი №2

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

დანართი №3

ფაილის ჩამოტვირთვა  

27 ივლისი, 2022

დანართი №4

ფაილის ჩამოტვირთვა  

29 დეკემბერი, 2006

საქართველოს შსს სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 დეკემბერი, 2022

კანონში შესული ცვლილებები, ცვლილების თარიღი: 01.01.2023

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 თებერვალი, 2012

მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვისათვის საჭირო ჯანმრთელობის მდგომარეობისადმი მოთხოვნებისა და მისი შემოწმების წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 აპრილი, 1995

საქართველოს კანონი საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

24 დეკემბერი, 2013

საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

24 დეკემბერი, 2013

საგზაო ნიშნები I ნაწილი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

24 დეკემბერი, 2013

საგზაო ნიშნები II ნაწილი

ფაილის ჩამოტვირთვა