19 აპრილი, 2021

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2020)

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 ივლისი, 2020

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2020 წელი, I-II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა