მართვის მოწმობის შესაცვლელად მომსახურების სააგენტოში წარდგენილ უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტები:
  1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
  2. არსებული მართვის მოწმობა;
  3. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV-100/ა);
  4. საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.


* მართვის მოწმობის შეცვლის საფასური: 15 ლარი.

*მართვის მოწმობის შეცვლა მომსახურების სააგენტოს ყველა ფილიალში არის შესაძლებელი. 

* მართვის მოწმობას მიიღებთ რამდენიმე წუთში.სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის შეცვლის საფუძველი შეიძლება იყოს:


 
 დაკარგული მართვის მოწმობის აღსადგენად მფლობელმა სააგენტოში უნდა წარადგინოს:
  1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
  2. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV 100/ა);
  3. საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები.


* დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენის საფასური: 35 ლარი.

* დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენა მომსახურების სააგენტოს ყველა ფილიალში არის შესაძლებელი.

* მართვის მოწმობას მიიღებთ რამდენიმე წუთში.