იარაღის ერთი პირიდან მეორეზე გასხვისება ფორმდება მომსახურების სააგენტოში. წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 
ნებართვა გაიცემა ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში.
 

იარაღის რეგისტრაციის შემდეგ სარეგისტრაციო მონაცემებში აისახება: