ნასამართლობის შესახებ ცნობაში აისახება ინფორმაცია ფიზიკური პირის ნასამართლობისა და ძებნის შესახებ. 

 

ცნობის ასაღებად, მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:

 * ცნობა გაიცემა უფასოდ განაცხადის გაკეთებიდან 5 სამუშაო დღეში.


* ნასამართლობის ცნობის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია და ვადაშია მისი დამზადებიდან 15 კალენდარული დღე.


ცნობის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია როგორც სააგენტოს ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ისე ნებისმიერ ფილიალში და იუსტიციის სახლში.