წარმოსადგენი დოკუმენტები:

ნებართვა გაიცემა რამდენიმე წუთში.