19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2018 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2018 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2018 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2018 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში. 2021 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში. 2021 წლის I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში. 2021 წლის II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები - 2021 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები, 2021 წელი - I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები, 2021 წელი - II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 მარტი, 2019

კონკურსის ჩატარებისა და გასაჩვრების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა