25 აპრილი, 2024

სააპლიკაციო ფორმა

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 ოქტომბერი, 2022

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2022 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 დეკემბერი, 2022

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2022 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 ნოემბერი, 2023

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2023 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ივნისი, 2024

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2024 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2022 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2018 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2018 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2018 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2018 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში. 2021 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივლისი, 2022

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2022 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2023 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში. 2021 წლის I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში. 2021 წლის II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 აპრილი, 2023

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2023 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 აგვისტო, 2023

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 2023 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 ოქტომბერი, 2022

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები, 2022 წელი - II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები, 2022 წელი.

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 ნოემბერი, 2023

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები, 2023 წელი - III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები - 2023 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები - 2021 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივლისი, 2022

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები, 2022 წელი - I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 აპრილი, 2023

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები, 2023 წელი - I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები, 2021 წელი - I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული სპეციალური კონკურსები, 2021 წელი - II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 მარტი, 2019

კონკურსის ჩატარებისა და გასაჩვრების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა