- საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი - მარიამ ზუბადალაშვილი.
ელექტრონულ მისამართი: Mariam.Zubadalashvili@sa.gov.ge,  საკონტაქტო ნომერი: (0322) 419147.

- საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისგებელი პირი - ნათია ოქიტაშვილი.
ელექტრონულ მისამართი: Natia.oqitashvili@sa.gov.ge, საკონტაქტო ნომერი: (0322) 419093.


საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული აქტები: 


- საქართველოს მთავრობის N219 დადგენილება "საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"