ცნობაში აისახება ინფორმაცია ფიზიკური პირის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა - გადმოკვეთის შესახებ.


ცნობის მისაღებად მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:
5 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემის საფასური: 20 ლარი;
3 სამუშაო დღეში: 35 ლარი;
1 სამუშაო დღეში: 45 ლარი.
* საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა-გადმოკვეთის შესახებ ცნობის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია და ვადაშია მისი დამზადებიდან 30 კალენდარული დღე.


ცნობის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია როგორც სააგენტოს ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ისე ნებისმიერ ფილიალში.