ცნობაში აისახება ინფორმაცია ფიზიკური პირის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა - გადმოკვეთის შესახებ.


ცნობის მისაღებად მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:3 სამუშაო დღეში: 30 ლარი;
1 სამუშაო დღეში: 50 ლარი.
* საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა-გადმოკვეთის შესახებ ცნობის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია და ვადაშია მისი დამზადებიდან 30 კალენდარული დღე.


ცნობის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია როგორც სააგენტოს ვებგვერდზე ან/და აპლიკაციაში (SERVICE AGENCY) რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ისე ნებისმიერ სტრუქტურულ ერთეულში.