თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებიდან კანდიდატს ეძლევა 30 კალენდარული დღე პრაქტიკული გამოცდის ჩასაბარებლად.
 


"A" კატეგორიის, აგრეთვე "A1 და B1" ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატი ვალდებულია ჩააბაროს შემდეგი ელემენტები:


 
გამოცდის დაწყებამდე B კატეგორიის მართვის მოწმობის აღების მსურველს ენიჭება 100 ქულა. პრაქტიკული გამოცდა ჩაბარებულად იმ შემთხვევაში ითვლება, თუ კანდიდატი არ დააგროვებს 39-ზე მეტ საჯარიმო ქულას.
* პრაქტიკულ გამოცდაზე მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილით 7 დღეში ერთხელ გასვლა უფასოა, ხოლო ფასიანი გასვლის საფასურია 30 ლარი;
* ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილით 7 დღეში ერთხელ გასვლის საფასური არის 40 ლარი, ხოლო ფასიანი გასვლისას ემატება 30 ლარი.

"B" კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატი ვალდებულია ჩააბაროს შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:



"BE, C, CE, D და DE" კატეგორიის, აგრეთვე "C1, C1E, D1 ან D1E"  ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა უნდა გაიაროს შემდეგი ელემენტები:



მართვის მოწმობის გამოცდები ბარდება მომსახურების სააგენტოს ყველა ფილიალში, გარდა თბილისის ფილიალისა.