თანხმობის წერილის ნიმუში


თანხმობა!

მე … (სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი/პასპორტის ნომერი) თანახმა ვარ, (სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი/პასპორტის ნომერი) გააკეთოს განაცხადი ჩემს სახელზე არსებული ინფორმაციის/მონაცემების მიღების თაობაზე და აიღოს ცნობა ჩემი … (ცნობის დასახელება, ასევე, თუ გსურთ თარგმანი/აპოსტილით დამოწმება/ლეგალიზება მიუთითეთ - თარგმნის და აპოსტილით/ლეგალიზაციით დამოწმების თაობაზე) სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოდან.


ხელმოწერა

თარიღი


დამატებითი ინფორმაცია: ტექსტი დაწერილი უნდა იყოს A4 ფორმატის ფურცელზე და საჭიროა წარმოადგინოს მინდობილმა პირმა დედანი ან ასლი.


თანხმობის ასლის წარმოდგენა შესაძლებელია შემდეგი ცნობების მისაღებად: