თუ თქვენ ხართ 17 წლის არასრულწლოვანი, მართვის მოწმობის გამოცდაზე დასაშვებად მშობლის ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობის წარდგენაც საკმარისია.
18 წლამდე პირები თავისუფლდებიან საფასურისაგან:
• სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე ერთჯერადად, პირველადი დაშვებისას, ხოლო მისი პირველივე ჯერზე წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში − პრაქტიკული გამოცდის პირველ ეტაპზე (საგამოცდო მოედანზე) საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი რაოდენობითა და წესით დაშვების შემთხვევაში.
• პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე ერთჯერადად, პირველადი დაშვების შემთხვევაში, თუ 18 წლამდე პირმა თეორიულ გამოცდაზე პირველადი დაშვებისას წარატებით ჩააბარა თეორიული გამოცდა და ამავე პირმა პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი პირველივე ჯერზე წარმატებით ჩააბარა.

საფასურის 50%-ის გადახდისაგან თავისუფლდება სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების არმქონე პირი, რომელსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით 70 000 ან 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა აქვს:
• სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე ერთჯერადად, პირველადი დაშვებისას, ხოლო მისი პირველივე ჯერზე წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში − პრაქტიკული გამოცდის პირველ ეტაპზე (საგამოცდო მოედანზე) საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი რაოდენობითა და წესით დაშვების შემთხვევაში;
• პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე ერთჯერადად, პირველადი დაშვების შემთხვევაში, თუ პირმა თეორიულ გამოცდაზე პირველადი დაშვებისას წარმატებით ჩააბარა თეორიული გამოცდა და ამავე პირმა პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი პირველივე ჯერზე წარმატებით ჩააბარა.

სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე გასასვლელად საჭიროა დაჯავშნოთ რიგი. ხოლო პრაქტიკული გამოცდის ჩასაბარებლად შეგიძლიათ მიმართოთ მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ერთეულს (გარდა თბილისის ერთეულისა), ყოველ დღე -  კვირის გარდა. 

ასევე გაითვალისწინეთ, რომ B და BE კატეგორიის მართვის უფლების მისარები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე გასასვლელად საჭიროა რიგის დაჯავშნა.


განცხადება; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV 100/ა); პირადობის მოწმობა; კანონით გათვალისწინებული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები; სატრანსპორტო საშუალების იმ კატეგორიის შესაბამისი სწავლების დამადასტურებელი მოწმობა, რომელზეც გავლილია პროფესიული მომზადება ან გადამზადება ("A" და "B" კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებად დასაშვებია მძღოლობის კანდიდატთა დამოუკიდებელი მომზადება).
თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ტარდება პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი, ხოლო მეორე ეტაპი ტარდება პირველი ეტაპის წარმატებით ჩაბარებიდან 365 კალენდარული დღის განმავლობაში.

„B“ ან „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის (როგორც მექანიკური ასევე ავტომატური გადაცემათა კოლოფის სატრანსპორტო საშუალებაზე) პირველ ეტაპზე დაშვება (გარდა დაჩქარებული მომსახურებისა) ხორციელდება საფასურის გარეშე, ხოლო მეორე ეტაპზე ერთჯერადად დაშვების საფასური (გარდა დაჩქარებული მომსახურებისა) შეადგენს 90 ლარს.

პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე დაშვება ხდება პირველი ეტაპის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ. გამოცდაზე გასასვლელად საჭიროა დაინტერესებულმა პირმა დაჯავშნოს რიგი.

რიგის დაჯავშნა შესაძლებელია როგორც სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულში, ასევე ვებგვერდის, მობილური აპლიკაციის ან სწრაფი გადახდის ტერმინალის საშუალებით.

მძღოლობის კანდიდატს, რომელმაც წარმატებით ჩააბარა პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი, უფლება აქვს პრაქტიკულ გამოცდის მეორე ეტაპზე გავიდეს პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის წარმატებით ჩაბარებიდან 365 კალენდარული დღის განმავლობაში.
მძღოლობის კანდიდატი ვალდებულია პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე გამოცხადდეს რიგის ჯავშნით გათვალისწინებულ დრომდე 15 წუთით ადრე. გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატის აღნიშნული დროის დარღვევით გამოცხადების ან გამოუცხადებლობის შემთხვევაში ხდება მძღოლობის კანდიდატის დისკვალიფიკაცია. აღნიშნულ შემთხვევაში მძღოლობის კანდიდატს გადახდილი მომსახურების საფასური უბრუნდება მხოლოდ ნაწილობრივ (საფასურის 50 %) კანონით დადგენილი წესით. რიგის შემდგომი დაჯავშნა დაიშვება წინა რიგის დაჯავშნის დღიდან 30 კალენდარული დღის გასვლის შემდეგ, ხოლო გამოცდაზე დაშვება შესაძლებელია დისკვალიფიკაციიდან არაუადრეს 90 კალენდარული დღისა. ზემოთ მითითებული შეზღუდვა არ ვრცელდება, თუ მძღოლობის კანდიდატი გამოცდაზე გამოცხადების დრომდე 72 საათით ადრე გააუქმებს ჯავშანს ან შეცვლის ჯავშნის დროს.
პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში იმავე კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები მორიგი პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე პირის დაშვება შესაძლებელია ბოლო უარყოფითი შეფასების მიღებიდან არაუადრეს 30 კალენდარულო დღისა.
მძღოლობის კანდიდატი პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე „B“ ან „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებით წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე დაიშვება როგორც მექანიკურ გადაცემათა კოლოფის მქონე, ისე ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის მქონე შესაბამისი კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებით.
თუ მძღოლობის კანდიდატი პრაქტიკული გამოცდის პირველ ეტაპს ჩააბარებს მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალებით, ხოლო მეორე ეტაპს ავტომატური კადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშაულებით, მას მიენიჭება ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მქონე შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება. 
თქვენი მართვის მოწმობა დამზადდება 7 დღეში და მისი დამზადებისთანავე მიიღებთ შეტყობინებას თქვენ მიერ მითითებულ ნომერზე.
დაკარგული მართვის მოწმობის აღსადგენად, გამოცდების ხელახლა ჩაბარება არ მოგიწევთ. აღდგენისათვის, მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ჯანმრთელობის შესახებ ცნობა და საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები (მართვის მოწმობის საფასური 15 ლარი და დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენის საფასური 20 ლარი).
ვიდეოს ნახვა შესაძლებელია მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულში, განცხადების წარდგენის შემდეგ. განცხადება ივსება ადგილზე. 
სატრანსპორტო საშუალების დამზადებული მართვის მოწმობის მიღება შეგიძლიათ მომსახურების სააგენტოს თქვენთვის სასურველ სტრუქტურულ ერთეულში. გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ უნდა მიუთითოთ ის ერთეული, სადაც აიღებთ დამზადებულ დოკუმენტს
C კატეგორიის მართვის მოწმობა გაიცემა 21 წლის ასაკიდან, ასევე აუცილებელია პირს არანაკლებ 1 წლით ადრე აღებული ქონდეს B კატეგორიის მართვის მოწმობა.
გამოცდაზე გასასვლელად უნდა წარმოადგინოთ:
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
- მართვის მოწმობა;
- ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა;
- მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა.
აღნიშნული კატეგორიების მართვის მოწმობის მისაღებად შსს მომსახურების სააგენტოში სხვა დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარადგინოთ მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულების მიერ გაცემული მოწმობა.
„A“, „B“, „BE“, „T“, „S“, „A1“ და „B1“ კატეგორიებისა და ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწმობა გაიცემა 15 წლის ვადით, ხოლო „C“, „CE“, „D“, „DE“, „C1“, „C1E“, „D1“, „D1E“ და ტრავმაიას კატეგორიებისთვის 5 წლით. საერთაშორისო მართვის მოწმობის მოქმედების ვადა კი განისაზღვრა 3 წლით. მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდგომ, მართვის მოწმობის შეცვლა მოხდება მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩაბარების გარეშე, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის წარდგენის საფუძველზე.

ძველი სარეგისტრაციო ნიშნის მქონე სახელმწიფო ნომრების ახლით შეცვლისას, სავალდებულო აღარ არის სატრანსპორტო საშუალების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში მოყვანა და დათვალიერება იმ შემთხვევაში, თუ დაინტერესებული პირის სახელზე რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალება არ სხვისდება და მისი მონაცემები (მარკა, ძარას ტიპი, ფერი, საწვავის ტიპი, ძრავას ნომერი ან მოცულობა და ა.შ) არ არის შეცვლილი

აპლიკაციის გადმოწერა ხდება აიფონით სარგებლობის შემთხვევაში APP Store- დან, ხოლო ანდროიდით სარგებლობის შემთხვევაში PLAY Store- დან. გადმოწერის შემდეგ დაინტერესებული პირი გაივლის რეგისტრაციას, თუკი მანამდე არ ყოფილა მომსახურების სააგენტოს ვებ-გვერზე რეგისტრირებული.

დისტანციური მომსახურების მისაღებად, დაინტერესებული პირის მიერ სააგენტოს მობილურ აპლიკაციაში რეგისტრაციის მიზნით მიეთითება:

• პირადი ნომერი;

• დაბადების თარიღი;

• მობილური ტელეფონის ნომერი;

• ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

რეგისტრაციის არსებობის შემთხვევაში, დაინტერესებული პირი აპლიკაციაში პირდაპირ ავტორიზაციის გავლის შემდეგ შეძლებს პირად გვერდზე გადასვლას.

მომსახურების სააგენტომ უკვე არსებულ მობილურ აპლიკაციაში (SAGENCY) ჩააშენა ძველი ნიმუშის სახელმწიფო ნომრის შეცვლის ფუნქცია და მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეებს 24 თებერვლიდან საშუალება მიეცათ დისტანციურად, ონლაინ შეეძინათ ახალი ნიმუშის სახელმწიფო სანომრე ნიშნები.


პირადი გვერდის მთავარ პანელზე გამოჩნდება ნომრის შეცვლის ბანერი. მასზე თითის დაჭერით დაინტერესებულს პირს გამოუჩნდება მის სახელზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალება. შემდეგ უკვე ირჩევს მისთვის სასურველ სტრუქტურულ ერთეულს, საიდანაც სურს დამზადებული სანომრე ნიშნისა და სარეგისტრაციო მოწმობის გატანა, ასევე, ირჩევს სასურველ სახელმწიფო სანომრე ნიშანს, იხდის საფასურს და არაუადრეს მეოთხე და არაუგვიანეს მეექვსე სამუშაო დღეს მითითებულ მისამართზე მიაკითხავს წამოსაღებად (ოპერაციების დასრულების შემდეგ მისდის ესემეს შეტყობინებაც). 

დისტანციურად შეცვლილი ახალი ნიმუშის სანომრე ნიშნის მიღება შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, შეკვეთისას მითითებულ სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში. დაინტერესებული პირი, რომელიც ცვლის სახელმწიფო სანომრე ნიშანს მობილური აპლიკაციის საშუალებით, არაუადრეს მეოთხე და არაუგვიანეს მეექვსე სამუშაო დღეს უნდა გამოცხადდეს მითითებულ მომსახურების ცენტრში დამზადებული სანომრე ნიშნისა და სარეგისტრაციო მოწმობის წასაღებად. ასევე, მოქალაქემ სააგენტოში უნდა დატოვოს ძველი სანომრე ნიშანი და ძველი სარეგისტრაციო მოწმობა

მომსახურების სააგენტოს მობილური აპლიკაციის (SAGENCY) საშუალებით, მსუბუქი ავტომობილის მესაკუთრე ფიზიკურ პირს შეუძლია დისტანციურად მოითხოვოს ძველი ნიმუშის რეგისტრაციის ნომრის შეცვლა ახლით, იმ შემთხვევაში თუ მის სახელზე რეგისტრირებული ავტომობილი არ სხვისდება და მისი მონაცემები (მარკა, ძარას ტიპი, ფერი, საწვავის ტიპი, ძრავას ნომერი ან მოცულობა და ა.შ) არ არის შეცვლილი.


მომსახურების სააგენტოს ვებ-გვერდის საშუალებით არ ხორციელდება ძველი ნიმუშის სანომრე ნიშნის შეცვლა. აღნიშნული სერვისის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ მომსახურების სააგენტოს მობილური აპლიკაციის საშუალებით. 

იურიდიული პირებისთვის საჭიროა ადგილზე, მომსახურების ცენტრში მოსვლა და ნომრის შეცვლა. მობილური აპლიკაციით სარგებლობს მხოლოდ ფიზიკური პირი, რომელსაც მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალება ჰყავს საკუთრებაში.


სანომრე ნიშნის შეცვლა შესაძლებელია მომსახურების სააგენტოს ყველა სტრუქტურულ ერთეულში, გარდა თბილისში , ქავთარაძის 21 ნომერში მდებარე მომსახურების ცენტრისა. თბილისის სტრუქტურული ერთეულიდან შესაძლებელია მხოლოდ მობილური აპლიკაციის საშუალებით შეცვლილი სახელმწიფო სანომრე ნიშნის გატანა.
ასევე, ძველი ნიმუშის სანომრე ნიშნების შეცვლა შესაძლებელია თბილისში, ბალანჩინის 26 ნომერში მდებარე სარეგისტრაციო სამსახურში. აღნიშნულ სერვის ცენტრში მომსახურების მისაღებად განსხვავებული ტარიფი მოქმედებს. აღსანიშნავია, რომ მომსახურების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ადგილზე მისვლით, აპლიკაციით განაცხადის შევსებისას, აღნიშნული ფილიალის მითითება არ ხდება.


დისტანციური მომსახურება არ განხორციელდება თუ:

• მომსახურების გაწევას ითხოვს არაუფლებამოსილი პირი;

• სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის გამოყენებით ვერ ხორციელდება მესაკუთრის იდენტიფიცირება;

• მესაკუთრის პირადობის ან ბინადრობის მოწმობის მოქმედება შეჩერებული ან გაუქმებულია;

• მესაკუთრის მიერ სრულად წარმოდგენილი არ არის მომსახურების გაწევისათვის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ინფორმაცია;

• მესაკუთრე არ ადასტურებს, რომ სატრანსპორტო საშუალების ბოლო რეგისტრაციისას მონაცემთა ბაზაში ასახული მონაცემები (მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების: მარკა; მოდელი; ძარას ტიპი; საიდენტიფიკაციო (VIN) ნომერი; გამოშვების წელი; ფერი; ძრავას ნომერი; ძრავას მოცულობა; საწვავის ტიპი; ძარას ნომერი; შასის ნომერი; დასაშვები წონა; დაუტვირთავი წონა) არ არის შეცვლილი;

• მესაკუთრე ან სატრანსპორტო საშუალება იძებნება;

• მესაკუთრე არ უზრუნველყოფს შესაცვლელი სარეგისტრაციო ნიშნების სააგენტოსათვის ჩაბარებას (გარდა მათი დაკარგვის შემთხვევისა);

• მესაკუთრე ან მისი წარმომადგენელი უარს აცხადებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული აქტის ხელმოწერაზე;

• არ არის გადახდილი მომსახურების საფასური;

• არსებობს მომსახურების გაწევაზე უარის თქმის სხვა სამართლებრივი საფუძველი.


- სერიული სანომრე ნიშანი არის იმ ტიპის სანომრე ნიშანი, რომელიც მოცემული მომენტისთვის, კონკრეტული სტრუქტურული ერთეულის სარეგისტრაციო სამსახურში გაიცემა მიმდინარე სერიით და საფასური შეადგენს 35 ლარს, ასევე, მას დაემატება ახალი სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემის საფასური 35 ლარი.

ფასიანი სანომრე ნიშანი არის იმ ტიპის სანომრე ნიშანი, რომელიც არ მზადდება და არ გაიცემა სერიულად, ხოლო საფასური დამოკიდებულია სანომრე ნიშანში შემავალი ასოებისა და ციფრების კომბინაციაზე, რომელსაც დაემატება ახალი სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემის საფასური 35 ლარი.
- ძველი დიზაინის სანომრე ნიშნის აღდგენა არ ხორციელდება, საჭიროა მოხდეს ახალი ნიმუშის სანომრე ნიშნის გაცემა.
დაკარგული ან დაზიანებული ახალი ნიმუშის სანომრე ნიშნის აღდგენა შესაძლებელია თბილისის, რუსთავის, ქუთაისისა და ბათუმის სტრუქტურულ ერთეულებში. რაც შეეხება სხვა სტრუქტურულ ერთეულებს, დაინტერესებულ პირებს საშუალება აქვთ შეუკვეთონ და რამდენიმე დღეში მიიღონ დამზადებული სანომრე ნიშანი.
რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ. თქვენთვის სასურველი სანომრე ნიშნის დამზადება ფასიანია, მისი ღირებულება იწყება 150 ლარიდან და დამოკიდებულია სანომრე ნიშნის ასოებისა და ციფრების კომბინაციაზე. ხოლო სანომრე ნიშნად სასურველი სახელის გამოყენებისას კანონმდებლობის შესაბამისად ასოთა ან/და ციფრთა კომბინაცია არ უნდა აღემატებოდეს შვიდ ერთეულს და არ უნდა შეიცავდეს მოწოდებას, ადმინისტრაციული ორგანოს სახელწოდებას (აბრევიატურას) ან უხამსობას, აგრეთვე არ უნდა შეურაცხყოფდეს ან არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ეროვნულ ღირსებას, რელიგიას, ტრადიციასა და ზნეობრივ ნორმებს, ხოლო მომსახურების საფასური 10 000 ლარია.
საქართველოში რეგისტრაციას ექვემდებარება მხოლოდ 90 კალენდარულ დღეზე მეტი ხნით შემოტანილი, საერთაშორისო მოძრაობაში მყოფი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებები.
განბაჟების თანხას ემატება შიდა ტრანზიტის თანხა, რომლის საფასურია დღეში 1 ლარი. ასევე ავტომობილის რეგისტრაციის თანხა 70 ლარი.
პირველ რიგში ხდება ავტომობილის დათვალიერება, დგება დათვალიერების აქტი, ასევე ივსება საბაჟო დეკლარაცია და გაიცემა ავტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობა. ამის შემდეგ გაფორმდება ავტომობილი თქვენზე, მიმდინარე ან თქვენთვის სასურველი სერიული ნომრებით.
სახელმწიფო სანომრე ნიშნის შენახვა ფასიანია, მისი ღირებულება დღეში 1,50 ლარია, ხოლო მაქსიმალური ვადა 2 თვეა.
უნდა წარადგინოთ: განცხადება, პირადობის მოწმობა, სამკვიდრო მოწმობა, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მოწმობა, დათვალიერების აქტი, საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები.
არა, რეექსპორტის შემთხვევაში განბაჟება აუცილებელი არაა.
გრძელვადიანი შიდა ტრანზიტით სარგებლობის მაქსიმალური ვადა არის 365 დღე.
ცნობაში აისახება: მეპატრონის სახელი და გვარი, იურიდიული მისამართი, ასევე ყოფილი მფლობელები.

მართვის მოწმობის მისაღებად წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა მოქმედია სააგენტოში წარმოდგენიდან 180 დღის მანძილზე.


ხრახნილლულიანი იარაღის შემთხვევაში მისი ღირებულებაა 93 ლარი, ხოლო გლუვლულიანის - 81.  
ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვა-ტარების უფლება უნარჩუნდებათ მხოლოდ მაიორსა და ზემდგომი სახელმწიფო სპეციალური წოდების პირებს, რომლებსაც სამსახურის გავლის დროს ქონდათ იარაღის ტარების უფლება. ამისთვის დაგჭირდებათ ცნობა კადრებიდან თადარიგში ყოფნის შესახებ.
მოწმობის დაკარგვის შემთხვევაში მისი აღდგენა შესაძლებელია იმავე დღეს  და ამისათვის ჯანმრთელობის ცნობის წარდგენა არ დაგჭირდებათ, თუ გაქვს ახალი მართვის მოწმობა. 
იარაღთან დაკავშირებული არცერთი პროცედურა არ ხდება მინდობილობის საფუძველზე.
იარაღისა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირისაგან იარაღის შეძენის შემდეგ სააგენტოში უნდა წარადგინოთ:
· განცხადება;
· შეძენის ყუა;
· პირადობის მოწმობა;
· ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა N: 4/100ა ( არ არის საჭირო იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ ახალი მართვის მოწმობა);
· ქვითრები.
 
იარაღი რეგისტრაციამდე ინახება მაღაზიაში.      
კვირა დღეს იარაღის რეგისტრაცია არ ხორციელდება.
თუ თქვენ ფლობთ იარაღს, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით ექვემდებარება რეგისტრაციას, ასეთი იარაღი უნდა დაარეგისტრიროთ, იმის მიუხედავად, ანტიკვარულია თუ არა იგი.
ასეთ შემთხვევაში, ცეცხლსასროლი იარაღის გადატანის ნებართვა არ გჭირდებათ.

ავტომობილის სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემის საფასურია:

  • 5 დღეში 20 ლარი
  • 3 დღეში - 35ლარი
  • 1 დღეში - 60 ლარი
  • 3 საათში - 100ლარი
5 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემა არის უფასო და განაცხადის გაკეთება შეგიძლიათ კვირის გარდა ნებისმიერ დღეს.