ცნობაში აისახება: მეპატრონის სახელი და გვარი, იურიდიული მისამართი, ასევე ყოფილი მფლობელები.

ავტომობილის სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემის საფასურია:

  • 5 დღეში 20 ლარი
  • 3 დღეში - 35ლარი
  • 1 დღეში - 60 ლარი
  • 3 საათში - 100ლარი

მართვის მოწმობის მისაღებად წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა მოქმედია სააგენტოში წარმოდგენიდან 180 დღის მანძილზე.


5 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემა არის უფასო და განაცხადის გაკეთება შეგიძლიათ კვირის გარდა ნებისმიერ დღეს. 
ხრახნილლულიანი იარაღის შემთხვევაში მისი ღირებულებაა 93 ლარი, ხოლო გლუვლულიანის - 81.  
ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვა-ტარების უფლება უნარჩუნდებათ მხოლოდ მაიორსა და ზემდგომი სახელმწიფო სპეციალური წოდების პირებს, რომლებსაც სამსახურის გავლის დროს ქონდათ იარაღის ტარების უფლება. ამისთვის დაგჭირდებათ ცნობა კადრებიდან თადარიგში ყოფნის შესახებ.
მოწმობის დაკარგვის შემთხვევაში მისი აღდგენა შესაძლებელია იმავე დღეს  და ამისათვის ჯანმრთელობის ცნობის წარდგენა არ დაგჭირდებათ, თუ გაქვს ახალი მართვის მოწმობა. 
იარაღთან დაკავშირებული არცერთი პროცედურა არ ხდება მინდობილობის საფუძველზე.
იარაღისა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირისაგან იარაღის შეძენის შემდეგ სააგენტოში უნდა წარადგინოთ:
· განცხადება;
· შეძენის ყუა;
· პირადობის მოწმობა;
· ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა N: 4/100ა ( არ არის საჭირო იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ ახალი მართვის მოწმობა);
· ქვითრები.
 
იარაღი რეგისტრაციამდე ინახება მაღაზიაში.      
კვირა დღეს იარაღის რეგისტრაცია არ ხორციელდება.
თუ თქვენ ფლობთ იარაღს, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით ექვემდებარება რეგისტრაციას, ასეთი იარაღი უნდა დაარეგისტრიროთ, იმის მიუხედავად, ანტიკვარულია თუ არა იგი.
ასეთ შემთხვევაში, ცეცხლსასროლი იარაღის გადატანის ნებართვა არ გჭირდებათ.
რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ. თქვენთვის სასურველი სანომრე ნიშნის დამზადება ფასიანია, მისი ღირებულება იწყება 150 ლარიდან და დამოკიდებულია სანომრე ნიშნის ასოებისა და ციფრების კომბინაციაზე. ხოლო სანომრე ნიშნად სასურველი სახელის გამოყენებისას კანონმდებლობის შესაბამისად ასოთა ან/და ციფრთა კომბინაცია არ უნდა აღემატებოდეს შვიდ ერთეულს და არ უნდა შეიცავდეს მოწოდებას, ადმინისტრაციული ორგანოს სახელწოდებას (აბრევიატურას) ან უხამსობას, აგრეთვე არ უნდა შეურაცხყოფდეს ან არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ეროვნულ ღირსებას, რელიგიას, ტრადიციასა და ზნეობრივ ნორმებს, ხოლო მომსახურების საფასური 10 000 ლარია.
სახელმწიფო სანომრე ნიშნის შენახვა ფასიანია, მისი ღირებულება დღეში 1,50 ლარია, ხოლო მაქსიმალური ვადა 2 თვეა.
უნდა წარადგინოთ: განცხადება, პირადობის მოწმობა, სამკვიდრო მოწმობა, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მოწმობა, დათვალიერების აქტი, საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები.
არა, რეექსპორტის შემთხვევაში განბაჟება აუცილებელი არაა.
გრძელვადიანი შიდა ტრანზიტით სარგებლობის მაქსიმალური ვადა არის 365 დღე.
პირველ რიგში ხდება ავტომობილის დათვალიერება, დგება დათვალიერების აქტი, ასევე ივსება საბაჟო დეკლარაცია და გაიცემა ავტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობა. ამის შემდეგ გაფორმდება ავტომობილი თქვენზე, მიმდინარე ან თქვენთვის სასურველი სერიული ნომრებით.
განბაჟების თანხას ემატება შიდა ტრანზიტის თანხა, რომლის საფასურია დღეში 1 ლარი. ასევე ავტომობილის რეგისტრაციის თანხა 70 ლარი.
საქართველოში რეგისტრაციას ექვემდებარება მხოლოდ 90 კალენდარულ დღეზე მეტი ხნით შემოტანილი, საერთაშორისო მოძრაობაში მყოფი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებები.
თუ თქვენ ხართ 17 წლის არასრულწლოვანი, მართვის მოწმობის გამოცდაზე დასაშვებად მშობლის ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობის წარდგენაც საკმარისია.
„A“, „B“, „BE“, „T“, „S“, „A1“ და „B1“ კატეგორიებისა და ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწმობა გაიცემა 15 წლის ვადით, ხოლო „C“, „CE“, „D“, „DE“, „C1“, „C1E“, „D1“, „D1E“ და ტრავმაიას კატეგორიებისთვის 5 წლით. საერთაშორისო მართვის მოწმობის მოქმედების ვადა კი განისაზღვრა 3 წლით. მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდგომ, მართვის მოწმობის შეცვლა მოხდება მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩაბარების გარეშე, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის წარდგენის საფუძველზე.
განცხადება; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV 100/ა); პირადობის მოწმობა; კანონით გათვალისწინებული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები; სატრანსპორტო საშუალების იმ კატეგორიის შესაბამისი სწავლების დამადასტურებელი მოწმობა, რომელზეც გავლილია პროფესიული მომზადება ან გადამზადება ("A" და "B" კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებად დასაშვებია მძღოლობის კანდიდატთა დამოუკიდებელი მომზადება).
სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის მისაღები თეორიული და პრაქტიკული გამოცდების ჩასაბარებლად შეგიძლიათ მიმართოთ მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ერთეულს, ყოველ დღე კვირის გარდა (გამოცდები არ ბარდება ქ. თბილისში, ქავთარაძის 21-ში მდებარე ერთეულში). ასევე გაითვალისწინეთ, რომ შაბათ დღეს თეორიული გამოცდაზე გასვლა შესაძლებელია 12:30 საათამდე.
ამ შეღავათით სარგებლობას სტუდენტის ID ბარათის წარდგენის შემთხვევაში შეძლებთ. სტუდენტი 55 ლარის ნაცვლად იხდის 15 ლარს. გაითვალისწინეთ, რომ შეღავათი ვრცელდება მხოლოდ პირველ გასვლაზე.
დაკარგული მართვის მოწმობის აღსადგენად, გამოცდების ხელახლა ჩაბარება არ მოგიწევთ. აღდგენისათვის, მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ჯანმრთელობის შესახებ ცნობა და საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები (მართვის მოწმობის საფასური 15 ლარი და დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენის საფასური 20 ლარი).
C კატეგორიის მართვის მოწმობა გაიცემა 21 წლის ასაკიდან, ასევე აუცილებელია პირს არანაკლებ 1 წლით ადრე აღებული ქონდეს B კატეგორიის მართვის მოწმობა.
ვიდეოს ნახვას შეძლებთ ჩვენს საიტზე, მხოლოდ გამოცდაზე ჩაჭრიდან 24 საათის განმავლობაში. ნახვისთვის საჭიროა რეგისტრაცია გაიაროთ ვებგვერდზე
პრაქტიკული გამოცდა წარმატებულად ჩაითვლება, თუ მძღოლობის კანდიდატი გამოცდის ყველა საჭირო მოთხოვნის შესრულების შემდეგ არ დააგროვებს 39-ზე მეტ საჯარიმო ქულას.
თქვენი მართვის მოწმობა დამზადდება 7 დღეში და მისი დამზადებისთანავე მიიღებთ შეტყობინებას თქვენ მიერ მითითებულ ნომერზე.
გამოცდაზე გასასვლელად უნდა წარმოადგინოთ:
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
- მართვის მოწმობა;
- ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა;
- მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა.
აღნიშნული კატეგორიების მართვის მოწმობის მისაღებად შსს მომსახურების სააგენტოში სხვა დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარადგინოთ მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულების მიერ გაცემული მოწმობა.
კვირაში ერთხელ თითოეული გასვლის საფასურია 40 ლარი, ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ არაგეგმიური გასვლის უფლებით, რომლის ღირებულებაა 70 ლარი.
გამოცდის ჩაბარება შესაძლებელია, როგორც მექანიკური, ისე ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალებაზე.
16 წლის პირს შეუძლია აიღოს მხოლოდ „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობა, რომლითაც უფლება მიენიჭება მართოს მოტორიზირებული ტრიციკლი და კვადროციკლი.
სატრანსპორტო საშუალების დამზადებული მართვის მოწმობის მიღება შეგიძლიათ მომსახურების სააგენტოს თქვენთვის სასურველ სტრუქტურულ ერთეულში. გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ უნდა მიუთითოთ ის ერთეული, სადაც აიღებთ დამზადებულ დოკუმენტს