თუ თქვენ ხართ 17 წლის არასრულწლოვანი, მართვის მოწმობის გამოცდაზე დასაშვებად მშობლის ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობის წარდგენაც საკმარისია.
18 წლამდე პირები თავისუფლდებიან საფასურისაგან:
• სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე ერთჯერადად, პირველადი დაშვებისას, ხოლო მისი პირველივე ჯერზე წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში − პრაქტიკული გამოცდის პირველ ეტაპზე (საგამოცდო მოედანზე) საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი რაოდენობითა და წესით დაშვების შემთხვევაში.
• პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე ერთჯერადად, პირველადი დაშვების შემთხვევაში, თუ 18 წლამდე პირმა თეორიულ გამოცდაზე პირველადი დაშვებისას წარატებით ჩააბარა თეორიული გამოცდა და ამავე პირმა პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი პირველივე ჯერზე წარმატებით ჩააბარა.

საფასურის 50%-ის გადახდისაგან თავისუფლდება სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების არმქონე პირი, რომელსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით 70 000 ან 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა აქვს:
• სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე ერთჯერადად, პირველადი დაშვებისას, ხოლო მისი პირველივე ჯერზე წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში − პრაქტიკული გამოცდის პირველ ეტაპზე (საგამოცდო მოედანზე) საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი რაოდენობითა და წესით დაშვების შემთხვევაში;
• პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე ერთჯერადად, პირველადი დაშვების შემთხვევაში, თუ პირმა თეორიულ გამოცდაზე პირველადი დაშვებისას წარმატებით ჩააბარა თეორიული გამოცდა და ამავე პირმა პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი პირველივე ჯერზე წარმატებით ჩააბარა.

სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე გასასვლელად საჭიროა დაჯავშნოთ რიგი. ხოლო პრაქტიკული გამოცდის ჩასაბარებლად შეგიძლიათ მიმართოთ მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ერთეულს (გარდა თბილისის ერთეულისა), ყოველ დღე -  კვირის გარდა. 

ასევე გაითვალისწინეთ, რომ B, BE, C1, C, D1 და D კატეგორიის/ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე გასასვლელად საჭიროა რიგის დაჯავშნა.


განცხადება; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV 100/ა); პირადობის მოწმობა; კანონით გათვალისწინებული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები; სატრანსპორტო საშუალების იმ კატეგორიის შესაბამისი სწავლების დამადასტურებელი მოწმობა, რომელზეც გავლილია პროფესიული მომზადება ან გადამზადება ("A" და "B" კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებად დასაშვებია მძღოლობის კანდიდატთა დამოუკიდებელი მომზადება).
თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ტარდება პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი, ხოლო მეორე ეტაპი ტარდება პირველი ეტაპის წარმატებით ჩაბარებიდან 365 კალენდარული დღის განმავლობაში.

„B“ ან „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის (როგორც მექანიკური ასევე ავტომატური გადაცემათა კოლოფის სატრანსპორტო საშუალებაზე) პირველ ეტაპზე დაშვება (გარდა დაჩქარებული მომსახურებისა) ხორციელდება საფასურის გარეშე, ხოლო მეორე ეტაპზე ერთჯერადად დაშვების საფასური (გარდა დაჩქარებული მომსახურებისა) შეადგენს 90 ლარს.

პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე დაშვება ხდება პირველი ეტაპის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ. გამოცდაზე გასასვლელად საჭიროა დაინტერესებულმა პირმა დაჯავშნოს რიგი.

რიგის დაჯავშნა შესაძლებელია როგორც სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულში, ასევე ვებგვერდის, მობილური აპლიკაციის ან სწრაფი გადახდის ტერმინალის საშუალებით.

მძღოლობის კანდიდატს, რომელმაც წარმატებით ჩააბარა პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი, უფლება აქვს პრაქტიკულ გამოცდის მეორე ეტაპზე გავიდეს პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის წარმატებით ჩაბარებიდან 365 კალენდარული დღის განმავლობაში.
მძღოლობის კანდიდატი ვალდებულია პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე გამოცხადდეს რიგის ჯავშნით გათვალისწინებულ დრომდე 15 წუთით ადრე. გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატის აღნიშნული დროის დარღვევით გამოცხადების ან გამოუცხადებლობის შემთხვევაში ხდება მძღოლობის კანდიდატის დისკვალიფიკაცია. აღნიშნულ შემთხვევაში მძღოლობის კანდიდატს გადახდილი მომსახურების საფასური უბრუნდება მხოლოდ ნაწილობრივ (საფასურის 50 %) კანონით დადგენილი წესით. რიგის შემდგომი დაჯავშნა დაიშვება წინა რიგის დაჯავშნის დღიდან 30 კალენდარული დღის გასვლის შემდეგ, ხოლო გამოცდაზე დაშვება შესაძლებელია დისკვალიფიკაციიდან არაუადრეს 90 კალენდარული დღისა. ზემოთ მითითებული შეზღუდვა არ ვრცელდება, თუ მძღოლობის კანდიდატი გამოცდაზე გამოცხადების დრომდე 72 საათით ადრე გააუქმებს ჯავშანს ან შეცვლის ჯავშნის დროს.
პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში იმავე კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები მორიგი პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე პირის დაშვება შესაძლებელია ბოლო უარყოფითი შეფასების მიღებიდან არაუადრეს 30 კალენდარულო დღისა.
მძღოლობის კანდიდატი პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე „B“ ან „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებით წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე დაიშვება როგორც მექანიკურ გადაცემათა კოლოფის მქონე, ისე ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის მქონე შესაბამისი კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებით.
თუ მძღოლობის კანდიდატი პრაქტიკული გამოცდის პირველ ეტაპს ჩააბარებს მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალებით, ხოლო მეორე ეტაპს ავტომატური კადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშაულებით, მას მიენიჭება ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მქონე შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება. 
თქვენი მართვის მოწმობა დამზადდება 7 დღეში და მისი დამზადებისთანავე მიიღებთ შეტყობინებას თქვენ მიერ მითითებულ ნომერზე.
დაკარგული მართვის მოწმობის აღსადგენად, გამოცდების ხელახლა ჩაბარება არ მოგიწევთ. აღდგენისათვის, მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ჯანმრთელობის შესახებ ცნობა და საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები (მართვის მოწმობის საფასური 15 ლარი და დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენის საფასური 20 ლარი).
პრაქტიკული გამოცდის (წარუმატებელი გასვლის) ვიდეოს ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულში განცხადების წარდგენის შემდეგ. 
სატრანსპორტო საშუალების დამზადებული მართვის მოწმობის მიღება შეგიძლიათ მომსახურების სააგენტოს თქვენთვის სასურველ სტრუქტურულ ერთეულში. გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ უნდა მიუთითოთ ის ერთეული, სადაც აიღებთ დამზადებულ დოკუმენტს
C კატეგორიის მართვის მოწმობა გაიცემა 21 წლის ასაკიდან, ასევე აუცილებელია პირს არანაკლებ 1 წლით ადრე აღებული ქონდეს B კატეგორიის მართვის მოწმობა.
გამოცდაზე გასასვლელად უნდა წარმოადგინოთ:
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
- მართვის მოწმობა;
- ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა;
- მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა.
აღნიშნული კატეგორიების მართვის მოწმობის მისაღებად შსს მომსახურების სააგენტოში სხვა დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარადგინოთ მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულების მიერ გაცემული მოწმობა.
„A“, „B“, „BE“, „T“, „S“, „A1“ და „B1“ კატეგორიებისა და ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწმობა გაიცემა 15 წლის ვადით, ხოლო „C“, „CE“, „D“, „DE“, „C1“, „C1E“, „D1“, „D1E“ და ტრავმაიას კატეგორიებისთვის 5 წლით. საერთაშორისო მართვის მოწმობის მოქმედების ვადა კი განისაზღვრა 3 წლით. მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდგომ, მართვის მოწმობის შეცვლა მოხდება მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩაბარების გარეშე, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის წარდგენის საფუძველზე.

ძველი სარეგისტრაციო ნიშნის მქონე სახელმწიფო ნომრების ახლით შეცვლისას, სავალდებულო აღარ არის სატრანსპორტო საშუალების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში მოყვანა და დათვალიერება იმ შემთხვევაში, თუ დაინტერესებული პირის სახელზე რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალება არ სხვისდება და მისი მონაცემები (მარკა, ძარას ტიპი, ფერი, საწვავის ტიპი, ძრავას ნომერი ან მოცულობა და ა.შ) არ არის შეცვლილი

აპლიკაციის გადმოწერა ხდება აიფონით სარგებლობის შემთხვევაში APP Store- დან, ხოლო ანდროიდით სარგებლობის შემთხვევაში PLAY Store- დან. გადმოწერის შემდეგ დაინტერესებული პირი გაივლის რეგისტრაციას და შემდეგ ვერიფიკაციას. თუ აღნიშნული პირი რეგისტრირებულია სააგენტოს ვებგვერდზე, ხელახალი რეგისტრაცია საჭირო არ არის. მომსახურების სააგენტოს ვებ-გვერდის საშუალებით არ ხორციელდება ძველი ნიმუშის სანომრე ნიშნის შეცვლა. 


დაკარგული ან დაზიანებული ახალი ნიმუშის სანომრე ნიშნის აღდგენა შესაძლებელია მომსახურების სააგენტოს ყველა სტრუქტურულ ერთეულში.

ამასთან, ძველი დიზაინის სანომრე ნიშნის (6 სიმბოლო) აღდგენა არ ხორციელდება, საჭიროა მოხდეს ახალი ნიმუშის სანომრე ნიშნის გაცემა.
რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ. თქვენთვის სასურველი სანომრე ნიშნის დამზადება ფასიანია, მისი ღირებულება იწყება 150 ლარიდან და დამოკიდებულია სანომრე ნიშნის ასოებისა და ციფრების კომბინაციაზე. ხოლო სანომრე ნიშნად სასურველი სახელის გამოყენებისას კანონმდებლობის შესაბამისად ასოთა ან/და ციფრთა კომბინაცია არ უნდა აღემატებოდეს შვიდ ერთეულს და არ უნდა შეიცავდეს მოწოდებას, ადმინისტრაციული ორგანოს სახელწოდებას (აბრევიატურას) ან უხამსობას, აგრეთვე არ უნდა შეურაცხყოფდეს ან არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ეროვნულ ღირსებას, რელიგიას, ტრადიციასა და ზნეობრივ ნორმებს, ხოლო მომსახურების საფასური 10 000 ლარია.
საქართველოში რეგისტრაციას ექვემდებარება მხოლოდ 90 კალენდარულ დღეზე მეტი ხნით შემოტანილი, საერთაშორისო მოძრაობაში მყოფი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებები.
პირველ რიგში ხდება ავტომობილის დათვალიერება, დგება დათვალიერების აქტი, ასევე ივსება საბაჟო დეკლარაცია და გაიცემა ავტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობა. ამის შემდეგ გაფორმდება ავტომობილი თქვენზე, მიმდინარე ან თქვენთვის სასურველი სერიული ნომრებით.
სახელმწიფო სანომრე ნიშნის შენახვა ფასიანია, მისი ღირებულება დღეში 1,50 ლარია, ხოლო მაქსიმალური ვადა 2 თვეა.
უნდა წარადგინოთ: განცხადება, პირადობის მოწმობა, სამკვიდრო მოწმობა, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მოწმობა, დათვალიერების აქტი, საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები.
არა, რეექსპორტის შემთხვევაში განბაჟება აუცილებელი არაა.
ცნობაში აისახება: მეპატრონის სახელი და გვარი, იურიდიული მისამართი, ასევე ყოფილი მფლობელები.

მართვის მოწმობის მისაღებად წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა მოქმედია სააგენტოში წარმოდგენიდან 400 დღის მანძილზე.


ხრახნილლულიანი იარაღის შემთხვევაში მისი ღირებულებაა 93 ლარი, ხოლო გლუვლულიანის - 81.  
ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვა-ტარების უფლება უნარჩუნდებათ მხოლოდ მაიორსა და ზემდგომი სახელმწიფო სპეციალური წოდების პირებს, რომლებსაც სამსახურის გავლის დროს ქონდათ იარაღის ტარების უფლება. ამისთვის დაგჭირდებათ ცნობა კადრებიდან თადარიგში ყოფნის შესახებ.
მოწმობის დაკარგვის შემთხვევაში მისი აღდგენა შესაძლებელია იმავე დღეს  და ამისათვის ჯანმრთელობის ცნობის წარდგენა არ დაგჭირდებათ, თუ გაქვს ახალი მართვის მოწმობა. 
იარაღთან დაკავშირებული არცერთი პროცედურა არ ხდება მინდობილობის საფუძველზე.
იარაღისა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირისაგან იარაღის შეძენის შემდეგ სააგენტოში უნდა წარადგინოთ:
· განცხადება;
· შეძენის ყუა;
· პირადობის მოწმობა;
· ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა N: 4/100ა ( არ არის საჭირო იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ ახალი მართვის მოწმობა);
· ქვითრები.
 
იარაღი რეგისტრაციამდე ინახება მაღაზიაში.      
თუ თქვენ ფლობთ იარაღს, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით ექვემდებარება რეგისტრაციას, ასეთი იარაღი უნდა დაარეგისტრიროთ, იმის მიუხედავად, ანტიკვარულია თუ არა იგი.
ასეთ შემთხვევაში, ცეცხლსასროლი იარაღის გადატანის ნებართვა არ გჭირდებათ.

ავტომობილის სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემის საფასურია:

  • 5 დღეში 30 ლარი;
  • 3 დღეში - 45ლარი;
  • 1 დღეში - 70 ლარი;
  • 3 საათში - 110 ლარი.
ცნობის 3 სამუშაო დღეში გაცემის საფასურია 20 ლარი, ხოლო 1 სამუშაო დღეში - 40 ლარი.