დაინტერესების შემთხვევაში მოქალაქეს შეუძლია დაჯავშნოს ან შეინახოს მისთვის სასურველი თავისუფალი სახელმწიფო სანომრე ნიშანი. მომსახურების სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურები ახორციელებენ შენახვას ან დაჯავშნას არა უმეტეს 2 თვის ვადით. მომსახურების საფასურია ყოველ დღეზე 1.5 ლარი.

სატრანსპორტო საშუალების დაჯავშნილი სახელმწიფო სანომრე ნიშნის გაცემა დასაშვებია: 


შენიშვნა - სახელმწიფო სანომრე ნიშნის დაჯავშნისას მასში მონაცემების შეცვლა არ დაიშვება; 


სახელმწიფო სანომრე ნიშნის დაჯავშნა შეიძლება განხორციელდეს: