6 მარტი, 2020

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

მომსახურების სააგენტოს ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია 2019 - 2020 წწ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა 2019 - 2020 წწ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია 2019- 2020 წწ

ფაილის ჩამოტვირთვა