✅თელავში, ახალციხესა და საჩხერეში პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის საგამოცდო მარშრუტები შეიცვალა.


✅პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპი რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული საგამოცდო მარშრუტების შესაბამისად ტარდება.


➡️ https://matsne.gov.ge/document/view/5844243?publication=0